Výchovný poradca

VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Martina Štullerová

kontakt: martinastull@gmail.com

0905/357318

Konzultačné hodiny:
utorok: 13.00 hod. – 14.30 hod. 

streda – štvrtok: podľa individuálnej dohody

kabinet výchovného poradcu je na poschodí

 

VÝCHOVNÝ PORADCA:

  • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
  • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
  • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
  • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADCU:

  • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.