Testovanie 5 a 9

TERMÍN TESTOVANIA T5 2019 – 20. november 2019 (streda)

Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra na ZŠ.

Ciele testovania

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na nižší stredný vzdelávací stupeň
  • poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

https://www.nucem.sk/dl/4515/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.pdf

 

TERMÍN TESTOVANIA T9 2020 – 01. apríl 2020 (streda)

Testovanie je určené pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

 

Obsahové zameranie testu z matematiky a vyučovacích jazykov T9 2020

 

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

https://www.nucem.sk/dl/4500/Specifikacia%20testu_MAT_T9_2020_final.pdf

 

https://www.nucem.sk/dl/4502/Specifikacia%20testu_VUJ_T9_2020.pdf