Sociálny pedagóg

ŠKOLSKÝ SOCIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Zoja Bagácsová

0902/970381

Kontakt: zojabagacsová74@gmail.com

Konzultačné hodiny

pondelok: 07.30 hod. – 14.00 hod.

utorok – streda: 07.30 hod. – 15.00 hod.

štvrtok – piatok: 07.30 hod. – 14.00 hod.

 ÚLOHY ŠKOLSKÉHO SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

 • Úlohou školského sociálneho pedagóga  je zavčasu spoznať a odhaliť a podľa závažnosti v čo najskôr intervenovať po zistení vzniku konkrétneho problému.
 • V rámci prevencie ide o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania.
 • Pri intervencii je primárnym cieľom: včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.
 • Evidencia riešených prípadov a vytvorenie programu práce s dieťaťom, ktoré potrebuje pomoc školského sociálneho pedagóga.
 • Kontakt s vedením školy, výchovným poradcom, triedny učiteľom, odbornými zamestnancami školy, odbornými inštitúciami, i zákonnými zástupcami.Aktivity školského sociálneho pedagóga
 •  
 • Realizácia preventívnych aktivít v školských triedach počas spoločných hodín, triednických hodín príp. hodín náboženstva, etiky, výtvarnej výchovy….vždy po dohode s konkrétnym vyučujúcim, resp. s vedením školy.
 • Aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanejšími odborníkmi ak si to vyžaduje téma.
 • V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na skúmanie podnetov, na monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov.
 • V oblasti vyhľadávania organizuje a vyhodnocuje prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, ponižovania, týrania, informuje vedenie školy aj zákonných zástupcov žiakov a navrhuje riešenia.
 • V intervencii sú aktivity nasmerované najmä na zásah proti šikanovaniu, agresii, extrémizmu záškoláctvu, požívaniu omamných a psychotropných látok, sexuálnemu nátlaku.