Zelená škola

Čo je Zelená škola?


Zelená škola je environmentálno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.


Pri tejto zmene im napomáha metodika 7 krokov, ktorá systematicky sprevádza programom a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.


Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:



  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;

  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;

  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;

  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;

  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.


Vyjadrením ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools. http://www.zelenaskola.sk/


 


 Kolégium Zelenej školy


Environmentálny akčný plán školy


 


Aktivity Zelenej školy:


DEŇ VODY V ZŠ S MŠ JELŠAVA


Vyhodnotenie dotazníka


Zodpovedné stravovanie v ZŠ s MŠ Jelšava


Naša prvá úroda


Deň jablka


Jašteričník


Hmyzí hotel 


Zníženie odpadu v školskej jedálni


Zdravé stravovanie


large_ruky_1.jpg

Zakladanie skalky


Výstavba jazierka


Artušov kruh


Keltský kalendár


Pečenie medovníkov


Zodpovedné stravovanie


 NÁVŠTEVA  EKOFARMY  V  JELŠAVE 


DEŇ ZEME AKO MÁ BYŤ