Žiacky parlament

 VÝBOR ŽIACKEHO PARLAMENTU – 2016 / 2017

Od septembra 2016 v našej škole opäť pracuje žiacky parlament. Tvoria ho novozvolení zástupcovia tried od štvrtého po deviaty ročník. Žiacky parlament sa schádza každý mesiac a snaží sa riešiť problémy, námety a pripomienky žiakov. Parlament realizuje aj vlastné podujatia a snaží sa spolupracovať a pomáhať pri príprave na podujatiach školy. Koordinátorom žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017 je pani učiteľka Martina  Štullerová, ktorá okrem organizačných záležitostí vedie žiakov k tomu, aby pochopili, čo je to spolupráca, zodpovednosť a demokracia v podmienkach parlamentu i školy. 

 Predseda – Lucia Ďurianová

Podpredseda – David Dono

Zapisovateľ – Klaudia Enická

 

Referenti pre zverejňovanie informácií – Viktória Samková

                                                                   -  Loriana Samková

                                                                    - Katarína Remperová 

 

 


Štatút žiackeho parlamentu

 

 

 Zoznam členov žiackeho parlamentu


Pán žiackeho parlamentu