ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Od septembra 2018 v našej škole opäť pracuje žiacka školská rada (ŽŠR), alebo po starom školský parlament. Tvoria ho novozvolení zástupcovia tried od štvrtého po deviaty ročník. ŽŠR sa schádza každý mesiac a snaží sa riešiť problémy, námety a pripomienky žiakov. Školská rada realizuje aj vlastné podujatia a snaží sa spolupracovať a pomáhať pri príprave na podujatiach školy. Koordinátorkou ŽŠR v školskom roku 2018/2019 je pani učiteľka Mgr. Stanislava Skruteková, ktorá okrem organizačných záležitostí vedie žiakov k tomu, aby pochopili, čo je to spolupráca, zodpovednosť a demokracia v podmienkach parlamentu i školy.


Členovia žiackej školskej rady  v školskom roku 2018/2019


 Jakub Hrivnák IV.A


Sabína Kolesárová V.A


Radoslav Rusó VI.B


Barbora Mušuková VI.B


Sofia Chlebušová VII.A


Svetlana Javorčíková VIII.A


Daniel Jozef Poperník VIII.A


Andrea Halušková IX.A


Diana Samková IX.A


  


medium_casopis1.jpg medium_casopis2.jpg


Plán práce ZSR 2018-19.docx (19.92 KB)


Štatút ŽŠR Jelsava.doc (32 KB)