Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej jedálne

Základná škola s materskou školou Jelšava privítala svojich žiakov a zamestnancov v novom kalendárnom roku 2020 zrekonštruovanou školskou jedálňou. Dňa 8. 1. 2020 bola jedáleň slávnostne odovzdaná do užívania vedením školy. Na túto chvíľu sa všetci žiaci a zamestnanci veľmi tešili, pretože ich privítala školská kuchyňa s novým vybavením a zrekonštruovanými priestormi. Projekt na rekonštrukciu mal názov Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Jelšava a bol financovaný z regionálneho príspevku Úradu vlády Slovenskej republiky.
Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali: MVDr. Milan Kolesár- primátor mesta Jelšava, Ing. Peter Balog- prednosta okresného úradu Revúca, Ing. Lucia Búšová- riaditeľka ÚPSVaR Revúca a poslanci mesta Jelšava. Všetci prítomní ocenili prínos novej jedálne pre všetkých stravníkov, či už žiakov alebo zamestnancov školy. Nová školská jedáleň môže v súčasnosti poskytnúť svoje služby stravníkom na vysokej úrovni a v oveľa vyššej kvalite.
Poďakovanie patrí zriaďovateľovi, vedeniu školy a všetkým, ktorí sa pričinili o rekonštrukciu školskej jedálne.

Mgr. Király

Vidíme lepší svet

V dňoch 16. a 17. decembra 2019 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili Tvorivých dielní „Vidíme lepší svet“.
Žiaci sa počas dvoch dní dozvedeli veľa o histórii a kultúre Rómov, ktoré im sprostredkovali Ing. Patrik Palevič, BCTC, certifikovaný kouč, Petra Palevičová, herečka TV JOJ a filantropka pracujúca s Rómami a MVDr. Eduard Mamczák, trenér životného štýlu. Športové činnosti viedol Mgr. Dávid Šestina, telovýchovný pedagóg.
Po skončení dvojdňového podujatia si žiaci odnášali množstvo zážitkov a nových informácií, ktoré im pomôžu uplatňovať svoju etnickú identitu v ďalšom živote.

Mgr. K. Poliaková