VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK – ŠKOLA V PRÍRODE – I. STUPEŇ

 


V súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Číslo: 2/2018


Názov zákazky: Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola s materskou školou Jelšava


      Sídlo: Železničná 245, 04916 Jelšava


      IČO: 37888714


      Telefón: 058/4482894, 0911 834 241


      Stránkové hodiny: 7:00 hod. – 14:30 hod.


      Zodpovedná  osoba: Mgr. Viera Bardoňová


      Kontaktná osoba : Mgr. Gabriela Lašanová


      e-mail: zsjelsava@gmail.com

 


V súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Číslo: 2/2018


Názov zákazky: Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola s materskou školou Jelšava


      Sídlo: Železničná 245, 04916 Jelšava


      IČO: 37888714


      Telefón: 058/4482894, 0911 834 241


      Stránkové hodiny: 7:00 hod. – 14:30 hod.


      Zodpovedná  osoba: Mgr. Viera Bardoňová


      Kontaktná osoba : Mgr. Gabriela Lašanová


      e-mail: zsjelsava@gmail.com


   1. 2.      Typ zmluvy:

       Na predmet zákazky bude vypísaná objednávka na dodávku služby.


 


      3.   Slovník spoločného obstarávania:


            Služby : kategória 17,


            Hlavný slovník: Hotelové a reštauračné služby,


            CPV: od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6


 


4.   Miesto dodania predmetu zákazky:


      Slovenská republika


 


5.    Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:


       Predmetom zákazky je služba – Škola v prírode pre žiakov I. stupňa základnej školy          


       v termíne od 10.06.2019 – 14.06.2019, ktorá zahŕňa:


      – stravu 5x denne


      – celodenný pitný režim


      – ubytovanie v  izbách s vlastným sociálnym zariadením


      – spoločenská miestnosť s TV a dataprojektorom


      – detské a športové ihrisko


      – zabezpečenie zdravotníka –  zdarma


      – animačný program


      – výlet do okolia – jaskyňa, múzeum, rozhľadňa


      – športový a výtvarný materiál


      – zabezpečenie dopravy


      – zabezpečenie komplexného cestovného poistenia


 


6.    Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:


       Nepripúšťa sa.


       Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa rozsahu zákazky. Zabezpečenie ubytovania,    


       plnej penzie (5x denne strava, pitný režim) a animačného programu pre 41 žiakov       


       v termíne od 10.6.2019 – 14.6.2019 (5 dní, t.j. 4 noci).


 


7.     Variantné riešenie:


        Nepripúšťa sa.


 


 


8.    Podmienky účasti uchádzačov:


       –  Predloženie cenovej ponuky.


       –  Potvrdenie od príslušného RÚVZ, že ubytovacie zariadenie môže poskytovať takéto   


           služby.


 


9.     Obsah cenovej ponuky:


        –  Identifikačné údaje uchádzača.


        –  Kontakt na zodpovedného zástupcu, jeho meno a číslo telefónu.


 


10.    Splnenie podmienok účasti:


   


        Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných   


        dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou.


 


11.     Predkladanie ponúk:


a)      Uplynutie lehoty: 24.10.2018 do 10,00 hod.


b)      Možnosti doručenia:


–  poštou na adresu uvedenú v bode č.1 tejto výzvy


            –  osobne – kancelária školy


            –  elektronickou poštou (e-mailom) na adresu zsjelsava@gmail.com


c)      Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


d)     Mena ponuky: ponuky sa predkladajú v mene euro.


 


12.    Lehota na dodanie služby: 10.06.2019 – 14.06.2019


 


13.    Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:


         V tejto výzve sú uvedené základné podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie     


          informácie poskytne zodpovedná osoba denne v čase od 7:00 hod.  – 14:30 hod.


14.    Podmienky financovania:


         Na predmet zákazky sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude      


         financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry,  


         15 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Poskytovateľ


         služby vyfakturuje poskytnutú službu na skutočný počet zúčastnených žiakov.


 


         Predpokladaná hodnota zákazky je 6 150 € s DPH.


 


15.    Kritérium na hodnotenie ponúk:


         –  Najnižšia cena za služby (vrátane DPH).


         –  Najviac ponúkané služby ubytovacieho zariadenia nad rámec služieb uvedených       


             v tejto výzve.


 


 


16.    Ďalšie podmienky:


          Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,     


       ak nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo ak     


       budú neregulárne alebo inak neprijateľné. V prípade, ak úspešný uchádzač  


       z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od dodania zákazky, resp. služby, verejný  


       obstarávateľ môže vyzvať na dodanie zákazky ďalšieho uchádzača v poradí.


 


 


V Jelšave 15.10.2018                                                     Mgr. Viera Bardoňová


                                                                                             riaditeľka školy


Dokument na stiahnutie