Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej jedálne

Základná škola s materskou školou Jelšava privítala svojich žiakov a zamestnancov v novom kalendárnom roku 2020 zrekonštruovanou školskou jedálňou. Dňa 8. 1. 2020 bola jedáleň slávnostne odovzdaná do užívania vedením školy. Na túto chvíľu sa všetci žiaci a zamestnanci veľmi tešili, pretože ich privítala školská kuchyňa s novým vybavením a zrekonštruovanými priestormi. Projekt na rekonštrukciu mal názov Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Jelšava a bol financovaný z regionálneho príspevku Úradu vlády Slovenskej republiky.
Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali: MVDr. Milan Kolesár- primátor mesta Jelšava, Ing. Peter Balog- prednosta okresného úradu Revúca, Ing. Lucia Búšová- riaditeľka ÚPSVaR Revúca a poslanci mesta Jelšava. Všetci prítomní ocenili prínos novej jedálne pre všetkých stravníkov, či už žiakov alebo zamestnancov školy. Nová školská jedáleň môže v súčasnosti poskytnúť svoje služby stravníkom na vysokej úrovni a v oveľa vyššej kvalite.
Poďakovanie patrí zriaďovateľovi, vedeniu školy a všetkým, ktorí sa pričinili o rekonštrukciu školskej jedálne.

Mgr. Király

Vidíme lepší svet

V dňoch 16. a 17. decembra 2019 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili Tvorivých dielní „Vidíme lepší svet“.
Žiaci sa počas dvoch dní dozvedeli veľa o histórii a kultúre Rómov, ktoré im sprostredkovali Ing. Patrik Palevič, BCTC, certifikovaný kouč, Petra Palevičová, herečka TV JOJ a filantropka pracujúca s Rómami a MVDr. Eduard Mamczák, trenér životného štýlu. Športové činnosti viedol Mgr. Dávid Šestina, telovýchovný pedagóg.
Po skončení dvojdňového podujatia si žiaci odnášali množstvo zážitkov a nových informácií, ktoré im pomôžu uplatňovať svoju etnickú identitu v ďalšom živote.

Mgr. K. Poliaková

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava oznamuje rodičom a žiakom,
že od 08.01.2020 bude spustená prevádzka školskej jedálne. Opäť budú poskytované teplé obedy.

Vianočná besiedka

Dňa 18. 12. 2019 sme si spríjemnili deň Vianočnou besiedkou, ktorá predstavuje slávnostné ukončenie kalendárneho roka. Žiaci prvého a druhého stupňa si pripravili rôznorodé vystúpenia.
Ako prví vystupovali žiaci prvého stupňa. Druhý blok otvorili žiaci zo Základnej umeleckej školy z Revúcej, z elokovanej triedy pani učiteľky Bednarčíkovej z Jelšavy.
Nasledovali vystúpenia tried druhého stupňa. Program bol pestrý, žiaci si pripravili nielen piesne, ale aj tance či scénky. Nechýbalo dokonca ani divadielko, ktoré bolo odmenené veľkým potleskom.
Na záver zaspievali naši najstarší žiaci Tichú noc. K ich spevu sa pridalo aj publikum.
Všetkým účinkujúcim, učiteľom, ktorí pomáhali s jednotlivými vystúpeniami, ale aj moderátorom programu z IX. A, ďakujeme.

Zuzana Michalová

Šaliansky Maťko – 2. stupeň

Dňa 16.12.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Táto súťaž v prednese slovenskej povesti sa koná každý rok a súťažiaci si merajú svoje jazyky v prednese jednej slovenskej povesti v rozsahu najviac 6 minút.
Aj tento rok žiaci súťažili rozdelení do kategórií podľa ročníkov. V II. kategórii 1. miesto získal Jakubko Hrivnák z V.A triedy, 2. miesto Ninka Palicová zo IV.A triedy a 3. miesto Kristínka Brndiarová z V.A triedy. V III. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Barborka Mušuková zo VII.B triedy, 2. miesto Katarína Remperová zo VII.A triedy a 3. miesto si odniesol Filipko Bábeľ zo VI.A triedy.
Všetkým súťažiacim gratulujeme, výhercom 1. miest držíme palce v okresnom kole spomínanej súťaže.

Mgr. Martina Štullerová

Spoločne za vysnívanou budúcnosťou

V takomto duchu sa niesla hlavná myšlienka projektu s názvom MOJA CESTA, do ktorého boli prioritne zapojení žiaci druhého stupňa Základnej školy s materskou školou Jelšava. Projekt bol zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov i osobný rozvoj. Formou motivačných cvičení, realizovaných pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, mali žiaci možnosť osvojiť si nové poznatky týkajúce sa osobného rozvoja, motivácie a cieľov. Formou skupinových stretnutí sa žiaci učili spolupracovať a samostatnou prácou i viesť samých seba. Nazreli hlbšie do svojho vnútra, aby spoznali seba i svoje schopnosti. Výsledkom ich snaženia je vlastná motivačná kniha s názvom Moja cesta, do ktorej vložili svoje vedomosti, myšlienky i pocity a vytvorili tak krásnu prezentáciu svojej práce.

Mgr. Meriačová

Zvyky na Luciu – vyháňanie zlých síl

Tradične sme dnes na našej škole vymietli všetko zlé. Dievčatá – Lucky: Viktória Ondríková, Laura Žigová, Timea Súkeníčková, Marcela Rohárová, Simona Rusnáková, Darina Ferencová, Miriam Brindzáková a Skarleta Čipkéšová sa snažili poriadne vyčistiť všetky kúty školy od tried, cez telocvične až po zborovňu. Podľa starej tradície boli Lucie oblečené v bielom, na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z peria. Symbolicky vymetali z domov, dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Dúfame, že touto tradíciou udržíme všetko zlé čo najďalej od nás.

Mgr. Skruteková S.

Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Jelšave oznamuje, že v dňoch 19. a 20. decembra 2019 bude žiakom základnej školy poskytnuté riaditeľské voľno podľa paragrafu 150 ods. 5. Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní z organizačno-prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách dňa 8.1.2020 (streda).

Pytagoriáda

Ako tradične, aj tento školský rok sme usporiadali školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá sa konala 10. decembra 2019. Tohtoročného 41. ročníka sa spolu zúčastnilo18 žiakov 3. až 8. ročníka. Riešili netradičné úlohy, z ktorých mnohé si vyžadovali nielen bežné matematické vedomosti, ale aj dôvtip a logiku. Súťažiaci nemohli používať kalkulačky a úspešnými riešiteľmi sa mohli sťať iba tí, ktorí mali vyriešených najmenej 10 úloh z 15 zadaných. Zaujímavosťou tejto súťaže je fakt, že za skoršie vyriešenie úloh získavajú úspešní riešitelia ďalšie body, a to za každé 4 minúty usporeného času z hodinovej dotácie 1 bod.
Najúspešnejší riešitelia školského kola sú:
Justin Jobbágy z III.A triedy , ktorý získal 11 bodov a 9 bodov za čas – spolu 20 bodov;
Nela Nikitinská zo IV.A triedy dosiahla 19 bodov, z toho 7 za čas, teda vyriešila správne 12 úloh;
a Jakub Hrivnák z V.A triedy s 11 vyriešenými úlohami a 6 bodmi za čas, čo dáva súčet 17 bodov.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im do budúcnosti veľa úspechov, najmä na nasledujúcom okresnom kole Pytagoriády.

RNDr. Adela Horváthová a členovia PK z MAT